Skip to content

Targowisko Miejskie

UCHWAŁA NR XLVIII/418/2022
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu oraz regulaminu prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r.
o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2290) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
na części targowiska miejskiego położonego w Sycowie przy ul. Kaliskiej dz.nr 11/2, 24/2, 41/1 AM 9 obręb
Syców, zwanym dalej Targowiskiem.
2. Wyznaczoną część targowiska miejskiego, o której mowa w ust. 1, wyodrębnia się poprzez oznaczenie
tablicami informacyjnymi.
§ 2. Określa się zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
w wyznaczonym w § 1 miejscu, zgodnie z regulaminem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sycowie
Robert Dziergwa

 

 

Załącznik do Uchwały nr XLVIII/418/2022
Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30.06.2022r.
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PROWADZENIA HANDLU W PIĄTKI I
SOBOTY PRZEZ ROLNIKÓW I ICH DOMOWNIKÓW NA TARGOWISKU
1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników.
2. 1) Uprawnionymi do handlu w miejscach handlowych wskazanych w uchwale są rolnicy i ich
domownicy w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290);
2) Od osób zwolnionych od opłaty targowej na podstawie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) nie pobiera
się opłaty targowej w piątki i soboty;
3) Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani do:
a) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich domownika
w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
b) oznaczenia wystawianych na sprzedaż towarów w sposób identyfikujący gospodarstwo rolne, z
którego pochodzą,
c) przestrzegania regulaminu Targowiska,
d) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych, weterynaryjnych,
porządkowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,
e) zachowanie czystości w obrębie zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie sprzedaży jak i po jej
zakończeniu,
f) uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu,
g) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi
przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży.
3. Przedmiotem handlu, mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła
wytworzone w gospodarstwie rolnym.
4. Upoważnionym do weryfikacji statusu rolnika lub domownika jest inkasent opłaty targowej
powołany odrębną uchwałą.
5. Weryfikacji dokumentu może dokonać inkasent opłaty targowej na podstawie kserokopii
przedłożonej przez rolnika lub domownika