Skip to content

Kryteria najmu mieszkań w zasobach TBS

Kryteria najmu 2024

Warunki najmu

Warunki najmu Mieszkania w budynkach należących do Sycowskiego TBS przeznaczone są dla osób, które w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Sycowa.

Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu Sycowskiego TBS. Najemcy mieszkań w Sycowskiego TBS muszą się ponadto legitymować osiąganiem dochodów w określonych granicach. Górny ich limit określa art. 30 pkt 1 ust. 2 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, który stanowi, że w dniu zawarcia umowy najmu dochód gospodarstwa domowego (suma miesięcznych dochodów wszystkich zgłoszonych do wspólnego zamieszkania osób) nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie, więcej niż:

– o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

– o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

– o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim dwa razy do roku. Według obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w 2023r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie dolnośląskim bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego Funduszu nagród z uwzględnieniem sfery budżetowej oraz nagród wynosiła 6.562,04  zł

Maksymalne dochody:

a/ o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym – 10.236,78 zł brutto

b/ o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym – 15.355,17 zł brutto

c/ o 120% w trzyosobowym gospodarstwie domowym – 18.767,43 zł brutto

d/ o 160% w czteroosobowym gospodarstwie domowym – 22.179,70 zł brutto

e/ o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie.

Minimalne dochody:

a/ w gospodarstwie 1-osobowym – 160% najniższej emerytury – 2.849, 54  zł brutto

b/ w pozostałych gospodarstwach – 120% najniższej emerytury –  2.137,15 zł  brutto.

Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania (dochód brutto). W przypadku przychodów, od których odliczane są koszty ryczałtowe ich uzyskania, dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów.

Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu:

1) pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło,

2) zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych oraz dodatków dla sierot zupełnych,

3) świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,
4) dodatków za rozłąkę,

5) świadczeń wypłacanych załogom pływającym,

6) świadczeń z pomocy społecznej,

7) prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalane z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według zasad określonych w przepisach o podatku rolnym,

8) alimentów, stypendiów, emerytur i rent, w tym rent zagranicznych,

9) dywidend i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów oraz,

10) oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz Umowy Spółki obowiązkiem najemcy lokalu w Sycowskim TBS jest wniesienie, w terminie 14 dni przed zawarciem umowy najmu, kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności czynszu miesięcznego za dany lokal obliczonej według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu. Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych, tzn. opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, prąd, gaz oraz gospodarowanie odpadami.

Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących najmu lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Sycowskiego TBS Sp. z o.o. można uzyskać pod numerem telefonu 62- 785-51-83 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 lub osobiście w siedzibie Sycowskiego TBS przy ul. Wrocławskiej 8c w Sycowie.