Skip to content

O Spółce

Sycowskie Towarzystwo Budownictwa   Społecznego Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której   właścicielem 100% udziałów jest Miasto i Gmina Syców. Spółka powstała na mocy   uchwały nr X/71/95 Rady Miasta w Sycowie z dnia 30 marca 1995 roku.

Akt Założycielski spółki  podpisano 05 lipca 1995 roku.

Nr KRS: 0000049042

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sycowskie   Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych ( tj. Dz.U. z 2020r. poz.1526 z późn. zm) zwanej dalej Kodeksem spółek handlowych,
  • ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( tj. Dz.U. z 2020r. poz. 611 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o ochronie praw lokatorów,
  • ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej ( tj. Dz.U. z 2021r. poz. 679) zwanej dalej ustawą o gospodarce komunalnej,
  • postanowień aktu założycielskiego Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i innych przepisów prawa

Podstawowe   zadania spółki

1. Przedmiotem działania Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

 Oferta skierowana jest do średniozamożnej grupy społecznej.

2. Spółka może również:
1) nabywać budynki mieszkalne,
2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na  zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własność Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i   infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
– sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
– budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
– budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
– przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych niebędących własnością Spółki.