Skip to content

Zarządzanie nieruchomościami

Szanowni Państwo

Nasza firma posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Proponujemy Państwu swoje usługi w zakresie administrowania Wspólnotą Mieszkaniową. Aktualnie nasza Spółka zarządza 79 wspólnotami mieszkaniowymi. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami zapewnia wykształcona kadra zawodowa, posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane oraz licencje zarządców nieruchomości.
Wspólnoty administrowane przez Sycowskie TBS Sp. z o.o. posiadają własne konta bankowe i własną wyodrębnioną księgowość. Nasza administracja ściśle współpracuje z Zarządami Wspólnot, którym zapewnia na bieżąco wgląd w sprawy finansowe i eksploatacyjne wspólnoty.
W zakresie naszego działania jest maksymalne odciążenie Zarządu i dostosowanie się do Jego możliwości czasowych. Nie mniej, wszelkie decyzje finansowe leżą po stronie Zebrania Wspólnoty i Zarządu.

W zakresie naszych obowiązków jest:

–   Pomoc w odbiorze technicznym budynku i protokole zdawczo-odbiorczym.

–   Załatwienie formalności związanych z REGON – em, NIP – em i kontem bankowym.

–   Przygotowanie książeczek opłat dla Właścicieli.

–   Prowadzenie wykazu właścicieli,

–   Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.

–   Zabezpieczenie wykonawstwa okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

–   Zabezpieczenie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości określonego w § 1 umowy, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź postanowień ustaw.

Do obowiązków „Administratora” należy przygotowanie umów związanych z realizacja tego zadania. Przygotowanie formalno – merytoryczne i nadzór nad realizacją umów zawartych pomiędzy „Wspólnotą” a dostawcami i usługodawcami, zapewniającymi do części wspólnej i do lokali:

–          Dostawę energii elektrycznej

–          Dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków,

–          Dostawę energii cieplnej,

–          Usuwanie nieczystości stałych,

–          Zapewnienie usług kominiarskich,

–          Zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości.

–          i innych związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej.

–          W przypadkach gospodarczo uzasadnionych wnioskowanie do „Wspólnoty” o ich rozwiązanie.

–          Zapewnienie wykonawstwa bieżącej konserwacji i bieżących napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających użytkownikom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, zimnej wody, gazu i innych urządzeń należących do nieruchomości wspólnej.

–          Zapewnienie możliwości jak najszybszego usunięcia awarii i jej skutków,

–          Reprezentacja „Wspólnoty” w sprawach jej dotyczących przed odpowiednimi władzami i instytucjami,

–          Przygotowanie i obsługę zebrań „Wspólnoty”

–          Przygotowanie wspólnie z Zarządem projektów planów gospodarczo- finansowych i korekt tych planów,

–          Przygotowanie rozliczeń finansowych wynikających z zatwierdzonych planów,

–          Przygotowanie dokumentacji i załatwienie formalności związanych z otwarciem i obsługa rachunku bankowego „Wspólnoty”,

–          Prowadzenie spraw finansowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.08.1998r wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej,

–   Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego,

–    Prowadzenie negocjacji i przygotowanie umów z tytułu pożytków i innych przychodów  z nieruchomości wspólnej,

–     Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, Windykacji opłat należnych od właścicieli lokali  i przekazywanie ich na konto „Wspólnoty”,

–    Powiadomienie właścicieli lokali o wszelkich podwyższeniach lub obniżeniach cen jednostkowych za usługi wykonywane na rzecz „Wspólnoty” przez właściwych dostawców i usługodawców.

Staramy się (w miarę możliwości finansowych Wspólnoty) wykonywać jak najwięcej remontów (podjętych uchwałami Właścicieli), szukając firm wykonawczych solidnych  i tanich. Jednak ostateczny wybór wykonawcy remontu należy do Zarządu Wspólnoty. Im więcej wykonamy remontów, tym bardziej zmniejszą się koszty napraw i konserwacji.