Skip to content

Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 8c, tel. 62 785 51 55 ogłasza przetarg nieograniczony ustny, który odbędzie się dnia 20 czerwca 2022 r.
o godz. 11.00 w siedzibie spółki. Przedmiotem przetargu jest wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za najem 1 m2 powierzchni:

 

L.P. Adres lokalu Powierzchnia użytkowa m2 Strefa Minimalna stawka czynszu  zł/m2 Wadium zł
1. Szkolna 1/10 10,82 I 18,87 252
2. Szkolna 1/11 15,16 I 18,87 352
3. Szkolna 1/12 14,24 I 18,87 331
4. 1 -go Maja 3/2 20,00 II 16,69 411
5. 1 -go Maja 3/4 20,26 II 16,69 416
6. ul. Mickiewicza 16/5 87,10 II 16,69 1789
7. ul. Ks. W. Rudy 3/3 25,47 I 18,87 592
8. ul. Ks. W. Rudy 3/4 22,82 I 18,87 530
9. Ks. Gorczycy 2/6 27,16 I 18,87 631

 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 zł.

Wadium należy wpłacić do dnia 17.06.2022 r. do godziny 14.00 w siedzibie Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 8c.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu mogą dokonać oględzin lokali w dniach
od 02.06.2022 r. do 17.06.2020 r. do godziny 13.00 po wcześniejszym umówieniu się.

Osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z regulaminem przetargu.

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w siedzibie spółki.

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest w terminie 7 dni od daty przetargu do szczegółowego określenia rodzaju prowadzonej działalności w lokalu oraz zawarcia umowy.

Zastrzeżenia:

 1. W przetargu nie mogą brać udziału osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, które:
 • mają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Syców, Urzędu Skarbowego, ZUS;
 • bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Syców w ostatnich 3- ech latach;
 • bez uzasadnionej przyczyny korzystają bezumownie z lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Syców;
 • korzystają z lokalu użytkowego lub jego części, stanowiących własność Gminy Miejskiej Syców, niezgodnie z przeznaczeniem.
 1. Uczestnicy przetargu powinni przedstawić przed rozpoczęciem przetargu:
 • upoważnienie do reprezentowania, jeżeli nie uczestniczą w przetargu osobiście;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji lub zezwolenia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej / tj. wydane w ciągu ostatnich 3- ech miesięcy.
 1. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosowych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy.
 2. W czasie oczekiwania na wyżej wymienione dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu.
 3. Zabezpieczenie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu ustala się w kwocie
  3- miesięcznego czynszu, obliczonego według stawki za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wylicytowanej w przetargu.
 4. Koszty przystosowania lokalu do prowadzenia działalności podnosi najemca.
 5. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania uzasadnienia.
 6. Wadium osoby wygrywającej przetarg zaliczany jest na poczet czynszu.
 7. Wpłacone wadium przepada na rzecz wynajmującego w razie wycofania oferty po terminie wskazanym w ogłoszeniu lub w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu.

 

 

Syców, dnia 02.06.2022 r.

Udostępnij na:

 • Delicious
 • Digg
 • Newsvine
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Twitter

Zobacz też..